Thursday, 21/01/2021 - 21:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Hưng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT HỌC SINH -TẬP LUYỆN DỰ HỘI KHỎE CẤP HUYỆN CÁC TRƯỜNG CỤM V:TH,THCS, TH&THCS: QUANG HƯNG – QUANG BÌNH-QUANG MINH -MINH HƯNG -THANH NÊ - AN BỒI ( 8 trường) NĂM HỌC 2019 - 2020

 I-Thành lập ban tổ chức

1- Đ/c Đặng  Văn Lương - HT TH&THCS Quang Hưng -Trưởng ban

2-Đ/c Lương Văn Dũng – HT THCS Quang Bình-   Phó ban phụ trách chuyên môn

3- Đ/c Nguyễn Thị Hoài – PHT TH&THCS Quang Hưng - Thư ký tổng hợp   

4-Đ/c Lê Xuân Đảo- HT TH&THCS Quang Minh- Ủy viên

5-Đ/c  Nguyễn Văn Tuệ-HT TH&THCS An Bồi -Ủy viên

6-Đ/c Phạm Kiều Hải -  HT THCS Thanh Nê- Ủy viên

7-Đ/c Vũ Duy Tuấn -  HT TH&THCS Minh Hưng -Ủy viên

8-Đ/c Trần Thị Hương Giang-  HT TH Thanh nê- Ủy viên

9-Đ/c Trần Thị Loan-  HT TH Quang Bình  -Ủy viên

10-Đ/c Trần Thị Liên -  PHT TH&THCS Quang Hưng -Ủy viên

11-Đ/c  Nguyễn Thị Kim Oanh- PHT TH&THCS Quang Minh -Ủy viên

12-Đ/c Bùi Thị Thân –  PHT TH&THCS An Bồi -Ủy viên

13-Đ/c Phạm Thị Bình -  PHT TH&THCS Minh Hưng -Ủy viên

14-Đ/cTrần Trung Hậu - P HT TH Quang Bình -Ủy viên

15-Đ/c Đỗ Thị Vân -  PHT THCS Thanh Nê -Ủy viên

16-Đ/c Nguyễn Mạnh Đức- PHT THCS Quang Bình -Ủy viên

17-Đ/c Trần Sơn Hà -  PHT TH&THCS Quang Minh -Ủy viên

18-Đ/c Phạm Thị Bình - P HT TH &THCS An Bồi -Ủy viên

19-Đ/c  Phí Thị Chi-  Kế toán TH&THCS Quang Hưng -Ủy viên

20-Các Giáo viên thể dục  các trường trong cụm - Ủy viên

II -Thông báo một số điểm lưu ý và bổ xung điều chỉnh điều lệ .

  1. Môn khảo sát và thi đấu cấp huyện :
  • Cấp Tiểu học ( 3 môn)

    a- Điền kinh :

   - Bật xa Nam. Bật xa Nữ

           -  Chạy Nam 60m  . Nữ 60m.

    b- Cờ vua  : 1vđv Nam, 1 vđv Nữ .

c- Bóng bàn: Đơn Nam , Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ

  • Cấp THCS ( 7 môn)

    a- Điền kinh :   - Nhảy cao và nhảy xa.

                             -  Chạy :Nam 100m, 200m và 1500m . Nữ 100m, 200m và 800m.

    b- Cầu lông : Đôi Nam, Đôi Nữ , Đôi Nam Nữ .

    c- Cờ vua  : 1vđv Nam, 1 vđv Nữ .

    d- Bóng chuyền : Nam, Nữ .

    e- Bóng rổ : Nam, Nữ .

f- Bóng bàn: Đơn Nam , Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ

    2 - Tất cả các VĐV được chọn về thi đấu Huyện nộp hồ sơ về cụm ngày 10/12( thứ 3) người nhận đ/c Hoài(THCS), đ/c Liên ( Tiểu học)

  1. Về hồ sơ và thể thức thi đấu cấp huyện theo quy định của phòng GD&ĐT Kiến xương, được quy định bởi CV số 342/PGDDT, ngày 18/11/2019.

III-Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức

-Đ/c Đặng  Văn Lương - HT TH&THCS Quang Hưng -Trưởng ban : Phụ trách chung.

-Đ/c Lương Văn Dũng – HT THCS Quang Bình-   Phó ban: Phụ trách chuyên môn

-Đ/c Trần Thị Hương Giang-  HT TH Thanh nê – Phó ban: Phụ trách khảo sát HS cấp Tiểu học, KT đôn đốc  tập luyện cấp tiểu học (TH)

-Đ/c Nguyễn Thị Hoài – PHT TH&THCS Quang Hưng - Thư ký tổng hợp, nhận hồ sơ HS (THCS)  

 -Đ/c Trần Thị Liên -  PHT TH&THCS Quang Hưng -Ủy viên:  Thu, nhận  hồ sơ học sinh (TH)

-Phân công  huấn luyện,chỉ đạo các môn:

*Các môn cấp Tiểu học

TT

Hä vµ tªn HS

Lớp

®¬n vÞ

M«n thi ®Êu

HuÊn luyÖn viªn

QL chØ ®¹o

1

NguyÔn V©n Anh

5

Quang B×nh

Ch¹y 60 m n÷

Ph¹m ThÞ Thu HiÒn - Quang B×nh

®/c Loan - Quang B×nh

2

Ph¹m Th¸i ViÖt Anh

4

Minh H­ng

Ch¹y 60 m nam

NguyÔn ThÞ Nga - Minh H­ng

®/c Th©n - An Båi

3

Tr­¬ng ViÖt NhËt

5

Thanh Nª

BËt xa nam

Ph¹m ThÞ Thanh - Thanh Nª

®/c Th©n - An Båi

4

NguyÔn V©n Anh

5

Quang B×nh

BËt xa n÷

Ph¹m ThÞ Thu HiÒn - Quang B×nh

®/c Loan - Quang B×nh

5

Bïi Hång QuÕ

5

Quang Minh

Cê vua n÷

Tr­¬ng ThÞ Thñy- Quang Minh

®/c Oanh - Quang Minh

6

NguyÔn Minh Hoµng

4

Thanh Nª

Cê vua nam

Ph¹m ThÞ Thanh - Thanh Nª

®/c HËu  - Quang B×nh

7

NguyÔn Hoµng Huy

4

Thanh Nª

Bãng bµn ®¬n nam

Ph¹m ThÞ Thanh - Thanh Nª

®/c Giang - Thanh Nª

8

NguyÔn Hoµng Huy

4

 

Thanh Nª

 

Bãng bµn ®«i nam

Ph¹m ThÞ Thanh - Thanh Nª

®/c Giang - Thanh Nª

9

NguyÔn Huy Hoµng

4

10

SÏ chän sau trong 2em d­íi

 

Minh H­ng

Bãng bµn ®¬n n÷

NguyÔn ThÞ Nga - Minh H­ng

®/c B×nh - Minh H­ng

11

§Æng ThÞ kh¸nh HuyÒn

 

 

Minh H­ng

 

Bãng bµn ®«i n÷

NguyÔn ThÞ Nga - Minh H­ng

®/c B×nh - Minh H­ng

12

Trần Thị Ngọc Ánh

 

Minh H­ng

Bãng bµn ®«i n÷

NguyÔn ThÞ Nga - Minh H­ng

®/c B×nh - Minh H­ng

*Các môn cấp THCS

Stt

Môn

(nội dung)

HS trường

Huấn luyện viên

Chỉ đạo

Ghi chú

1

Bóng chuyền nam

Quang hưng

đ/c Thúy

đ/c Hoài

 

2

Bóng chuyền nữ

Quang bình

đ/c Đặng

đ/c Đức

 

3

Bóng rổ nam

Thanh nê

đ/c Thành

đ/c Vân

 

4

Bóng rổ nữ

Quang minh

đ/c Tuân

đ/c Hà

 

5

Kéo co nam

Minh hưng

đ/c Hằng

đ/c Tuấn

 

6

Kéo co nữ

An bồi

đ/c Huế

đ/c Tuệ

 

7

Bóng bàn đơn nam

Minh hưng

đ/c  Hằng

đ/c Tuấn

 

8

Bóng bàn đôi nam

Quang Hưng

đ/c Sơn

đ/c Lương

 

9

Bóng bàn đơn nữ

Quang Hưng

đ/c Thúy

đ/c Hoài

 

10

Bóng bàn đôi nữ

Quang Hưng

đ/c Sơn

đ/c Lương

 

11

Cầu lông đôi nam

Thanh nê

đ/c Hùng

đ/c  Hải

 

12

Cầu lông đôi nữ

Thanh nê

đ/c Hùng

đ/c Hải

 

13

Cầu lông đôi nam, nữ

Quang Bình

đ/c Diệm

đ/c Dũng

 

14

Cờ vua nam

Quang Bình

đ/c Diệm

đ/c Đức

 

15

Cờ vua nữ

Minh Hưng

đ/c Huyền

đ/c  Sự

 

16

Nhảy cao Nam

Quang Bình

đ/c Đặng

đ/c Dũng

 

17

Nhảy cao Nữ

Quang Bình

đ/c Đặng

đ/c Đức

 

18

      Nhảy xa Nam

An bồi

đ/c Huế

đ/c Tuệ

 

19

     Nhảy xa Nữ

An bồi

đ/c Huế

đ/c Tuệ

 

20

Chạy 100 m Nam

Quang Hưng

đ/c Thúy

đ/c Lương

 

21

Chạy 100 m Nữ

An bồi

đ/c Huế

đ/c Tuệ

 

22

     Chạy 200 m Nam

Thanh nê

đ/c Hùng

đ/c Vân

 

23

     Chạy 200 m Nữ

Thanh nê

đ/c Hùng

đ/c Hải

 

24

Chạy 1 500 m Nam

Quang Bình

đ/c Đặng

đ/c Dũng

 

25

Chạy 800 m Nữ

Thanh nê

đ/c Hùng

đ/c Hải

 

 

IV. Kế hoạch tổ chức

       - Đối với các trường trong cụm chọn cử vận động viên về tham dự đủ số lượng và đúng tiêu chuẩn quy định của điều lệ , có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định , chuẩn bị trang phục dụng cụ thi đấu đầy đủ  , đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trên đường đi và quá trình tham gia khảo sát và tập luyện .

    - Đối với các đồng chí trọng tài, huấn luyện viên nghiên cứu kỹ luật thi đấu và điều lệ giải , tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng luật ,chính xác khách quan , vô tư .Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ

  • Trường TH& THCS Quang Hưng là  nơi đặt địa điểm tổ chức khảo sát  và chọn học sinh thi huyện.
  • Tổ chức tập luyện các đội thể thao sau khi chọn: Tại các nhà trường có HS tham gia thi cấp huyện
  •  Chuẩn bị các điều kiện tốt phục vụ khảo sát .Cụ thể sân thi đấu và tập luyện phải hoàn thành công tác chuẩn bị trước khi thi đấu  : Sân bãi , bóng , lưới , cầu , bảng , bàn , loa máy , nước uống, nơi để xe , phòng để dụng cụ thay đồ  …phục vụ cho khảo sát và tập luyện thể thao .
  • Các đồng chí trong ban tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết , báo kết quả khảo sát, chọn HS và chỉ đạo làm hồ sơ đảm bảo đúng thời gian đúng quy định .
  • Kinh phí tổ chức khảo sát, bồi dưỡng tập luyện, mua dụng cụ, thiết bị thể thao do các trường đóng góp.
  • Thành tích toàn đoàn của cụm thi cấp huyện được tính chung cho các trường trong cụm, thành tích từng đội được tính cho thành tích của nhà trường, huấn luyện viên và vận động viên của đội đó

   Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát học sinh cấp cụm và tổ chức huấn luyện dự hội khỏe cấp huyện của các trường Tiểu học , THCS, Tiểu học &THCS trong cụm V, năm học 2019-2020.

 

                                                                         CỤM TRƯỞNG - HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                 

                                                                                        

 Đặng Văn Lương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 10
Tháng 01 : 419
Năm 2021 : 419